FUTURE NARRATIVES

RITCS FUTURE NARRATIVES 2021

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

Rekening houdend met de regels en richtlijnen die op dat moment omtrent de volksgezondheid zullen gelden, zal tijdens deze onderzoeksweek gezocht worden naar een juiste balans tussen bijeenkomsten live on campus en digitale activiteiten.

Future Narratives II zal zich concentreren op enkele hoofdthema’s, maar zal zich daar niet toe beperken: onderzoek laat zich immers niet in het keurslijf van een thematiek insnoeren. Zo is er de impact van de (digitale) technologie, in de audiovisuele sector en elders. Dwingen razendsnelle technologische ontwikkelingen de kunst om, halsoverkop of (liever misschien) na trage reflectie, zichzelf in vraag te stellen, in al zijn vormen? Of is het omgekeerd, en bepalen artistieke pioniers mee de richting die de vernieuwing, zowel in de audiovisuele sector als in de podiumkunsten, uit kan gaan? Deze klassieke kip-of-ei-vraag suggereert meteen een heel onderzoeksprogramma en doet ons dromen over een laboratorium. Minder optimisme heerst er rond de toestand van de democratie.  

Ook al doen liberaal-democratische regimes het niet per se beter of slechter in deze tijden van sanitaire crisis, ze tonen wel hun kwetsbaarheid, hun bestuurlijke (in)efficiëntie, hun verzwakkende legitimiteit. Ze tonen ook hun onvermogen om diepere sociale, economische, culturele tegenstellingen bespreekbaar en, vervolgens, hanteerbaar te maken. Terwijl iedereen een ‘vrije mening’ heeft en velen die per se ook willen uiten, tenminste zolang diegenen die vroeger hun stem niet verhieven niet te hard en niet te brutaal tegenspreken. Ook zonder paniekerigheid kan de vraag luiden: hoe weet de democratie zich te redden?  

Future Narratives II richt zich op lesgevers en onderzoekers aan het RITCS en zeker ook op de studenten. Docenten en studenten uit alle opleidingen en liefst zo ‘transversaal’ mogelijk. En we verwelkomen verder iedereen die belangstelling heeft voor artistiek onderzoek en voor reflectie over de wereld van vandaag, zoals die zichtbaar is in kunst en media. 
Om het belang van deze drukke en intense week van werk en debat nog te benadrukken en om de uitstraling ervan te versterken, zal studentenradio XL AIR zijn programmatie ook ruimschoots afstemmen op Future Narratives II. 
Helaas moeten we, vandaag toch, één voorbehoud maken: we weten niet hoever de strijd tegen het virus gevorderd zal zijn, in de laatste week van januari 2021. We kunnen niet anders dan met deze onzekerheid leven. Of alles zal doorgaan, al dan niet in de vorm die we vandaag aankondigen, dat kunnen we dus niet voorspellen. 

Ann Olaerts, Hoofd RITCS School of Arts 
Klaas Tindemans, Onderzoekscoördinator RITCS School of Arts 

Download programma of raadpleeg de agenda

ENG

RITCS has organized for the second time a research week titled Future Narratives, from the 25th until the 29th of January, 2021. Artistic researchers—seniors and PhD students—will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results. They will invite kindred spirits, interlocutors, artists, and intellectuals who challenge them - people who have something to say and to show. They will present in the form that suits their story best: workshops, lectures, panel discussions, webinars, performances, film screenings, and more. 

There will be a balance between live gatherings and digital communication, taking into account the guidelines that will be applicable at that time for the sake of public health. 

Future Narratives II will concentrate on a few main themes, but other subjects will be discussed: research can’t be placed into a straitjacket of a certain theme. Researchers will consider the impact of (digital) technology, in the audiovisual industry and elsewhere. Do high-speed technological developments force the arts, helter-skelter or (maybe by preference) after slow reflection, to question itself, in all its forms? Or is it the opposite—and do artistic pioneers also determine the direction in which the renewal goes, in the audiovisual industry as well as in the performing arts? This classic chicken-or-egg question immediately suggests a complete research program, and makes us dream about an actual laboratory.

The time is right for this discussion: There is less optimism about the status of democracy. Even if liberal/ democratic regimes are not better or worse in this time of sanitary crisis, they do show their vulnerability, their governmental (in)efficiency, their weakening legitimacy. They also show their incapacity to make social, economic, and cultural contrasts discussable and, subsequently, to make them manageable. All this while everybody has a “freedom of expression” and many also want to express their opinion, at least as long as those who didn’t raise their voice before don’t contradict them too strenuously or too boldly. Without descending into panic, we as artists must ask the question: how can democracy save itself? 

Future Narratives II is targeted at teachers and researchers at RITCS, and of course the students. Tutors and students from all education programs will be invited and they will be stimulated to look beyond their own medium. And off course we welcome everybody who has an interest in artistic research and in reflection about today’s world, as visible in art and media. To emphasize the importance of this busy and intense week of work and debate, and to enhance its appeal, student radio XL AIR will also tune its programming to Future Narratives II. 
Unfortunately, we have to make one reservation today: we do not know how far the fight against the virus will have progressed by the last week of January 2021. We have no choice but to live with this uncertainty. Whether or not everything will continue in the form we are announcing today, we cannot predict. 
 
Ann Olaerts, Head RITCS School of Arts 
Klaas TIndemans, Research Coordinator RITCS School of Arts 

Download the programme or check the agenda