‘Fading lights, the cross over from candle to LED’ - Chris Van Goethem & Anders Larsson

FUTURE NARRATIVES FADING LIGHTS
Data
,
14:00
to
16:00
Waar?
ONLINE
Prijs
Gratis/Free access
Reservatie
Reservatie verplicht/Reservation obligatory
FUTURE NARRATIVES

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

Technologie is niet nieuw, en zeker de technologie van het theater heeft een lange, indrukwekkende geschiedenis. Verhalen vertellen, illusies creëren: de theatertechniek heeft daarin altijd een belangrijke rol gespeeld. In het internationale onderzoeks- en onderwijsproject A Canon of Theatre Technical History werken negen Europese instellingen uit het hoger kunstonderwijs samen, om studenten en publiek te doordringen van de rijkdom van die geschiedenis.

Binnen dit grotere geheel hebben Chris Van Goethem (RITCS) en Anders Larsson (UniArts, Stockholm) in het kader van het PWO (praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek) project Fading Lights een presentatie gemaakt waarin de geschiedenis van de theaterbelichting centraal staat: van kaars tot LED. Historische belichtingstechnieken kunnen ook figuurlijk een licht werpen op artistieke ontwikkelingen in het theater.

Wat gebeurt er als men overschakelt van de ene lichtbron naar de andere, van gaslicht op gloeilamp (of omgekeerd), van ‘warm’ licht op LED. Hoe beïnvloedt die overgang het artistieke proces, het spel, de scenografie, de beroepen? En hoe verloopt die overgang? En wat kunnen we daaruit leren voor toekomstige technologiewissels? 

Chris en Anders vertellen dit opwindende verhaal, met behulp van beelden én met een schaalmodel dat de vele transformaties tevoorschijn tovert. 

Taal: Engels
 

ENG

RITCS has organized for the second time a research week titled Future Narratives, from the 25th until the 29th of January, 2021. Artistic researchers—seniors and PhD students—will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results. They will invite kindred spirits, interlocutors, artists, and intellectuals who challenge them - people who have something to say and to show. They will present in the form that suits their story best: workshops, lectures, panel discussions, webinars, performances, film screenings, and more. 

Technology is not new, and certainly the technology of the theatre has a long, impressive history. Telling stories, creating illusions: theatre technology has always played an important role in this. In the international research and teaching project A Canon of Theatre Technical History, nine European institutions of higher art education are working together to make students and audiences aware of the richness of that history.

Within this larger whole, Chris Van Goethem (RITCS) and Anders Larsson (UniArts, Stockholm) have made a presentation as part of the PWO (practice-based scientific research) project fading lights in which the history of theatre lighting is central: from candle to LED. Historical lighting techniques can also shed a figurative light on artistic developments in the theatre.

What happens when one switches from one light source to another, from gas light to incandescent lamp (or vice versa), from 'warm' light to LED. How does this transition influence the artistic process, the acting, the scenography, the professions? And how does this transition take place? And what can we learn from this for future technology changes?   
 
Chris and Anders tell this exciting story, using images and a scale model that conjures up the many transformations. 

Language: English

 

Deel dit